Monday, February 05, 2007

Scylla


Voor een ieder die interesse heeft in wetenswaardigheden omtrent planten is Plantaardigheden een prachtige bron van informatie. Wie meer wil weten over het plantje Scylla bijvoorbeeld vindt in het Cruijdenboeck een prachtige lijst van hoedanigheden in oud Hollands.

Naem:
Dit cruyt ende desen vrembden Aijeuijn wordt gheheeten/ In Griecx ende in Latijn Scilla, In die Apoteke Squilla, In Hoochduytsch Meerzwibel/ ende daer naer In Nederduytsch zee Aijeuijn/ In Franchois Stipoulle/ ou Squille/ Van Cerapio Cepe muris, dat es in onse tale/ muysen Aijeuijn.

Natuere:
Squilla es werm tot in den tweeden graedt ende drooghe tot in den derden/ seer subtijl van substantien/ sceydende ende verdeylende van natueren.

Cracht ende werckinghe:
Van A t/m M op de site.

Hindernisse:
Zee Aijeuijn es een scerpe seer verdeylende ende subtijl makende medecine der natueren van den mensche scadelick ende ghewelt doende/ eest dat sy rouw inghenomen oft ghebruyckt wordt/ Ende daer om als Galenus seyt/ en salmen desen Aijeuijn niet ghebruycken dan ierst ghesoden oft ghebraden.

No comments: